Giải bài 4 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

Đề bài 4 Trang 50 SGK Sinh học 10:

Khi tiến hành ẩm bào làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Lời giải câu 4 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10:

Khi tiến hành quá trình ẩm bào trong điều kiện môi trường có rất nhiều chất ở xung quanh thì tế bào sử dụng các thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất để chọn lấy những chất cần thiết đưa vào tế bào.

(BAIVIET.COM)