Giải bài 4 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 6: Axit Nuclêic.

Đề bài 4 Trang 30 SGK Sinh học 10:

Tại sao cũng chỉ có 4 loại nuclêôtit nhưng các sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?

Lời giải câu 4 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10:

Phân tử ADN chỉ được cấu tạo từ bốn loại nuclêôtit, nhưng do số lượng, thành phần và trình tự phân bố các nuclêôtit trên phân tử ADN khác nhau mà từ bốn loại nuclêôtit đó có thể tạo ra vô số loại ADN khác nhau. Các phân tử ADN khác nhau thì các gen trên đó sẽ khác nhau, điều khiển sự tổng hợp nên các prôtêin khác nhau quy định các đặc điểm và kích thước khác nhau ở các loài sinh vật.

(BAIVIET.COM)