Giải bài 4 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường.

Đề bài 4 Trang 190 SGK Sinh học 9:

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

Lời giải câu 4 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9:

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản là những quan hệ khác loài (ở quần xã).

+ Ở quần thể là mối quan hệ giữa các cá thể thích nghi về mặt dinh dưỡng và nơi ở.

+ Ở quần xã, ngoài mối quan hệ thích nghi còn có các mối quan hệ khác loài (hỗ trợ và đối kháng).

(BAIVIET.COM)