Giải bài 4 Trang 190 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 190 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 42: Hệ sinh thái.

Đề bài 4 Trang 190 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?

a) Hệ sinh thái biển.

b) Hệ sinh thái thành phố.

c) Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.

d) Hệ sinh thái nông nghiệp.

Lời giải câu 4 Trang 190 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: d) Hệ sinh thái nông nghiệp.

(BAIVIET.COM)