Giải bài 4 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.

Đề bài 4 Trang 180 SGK Sinh học 12:

Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài bị hại. Hãy xếp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau:

– Mối quan hệ chỉ có loài có lợi xếp trước.

– Mối quan hệ có loài bị hại xếp sau, loài càng bị hại nhiều càng xếp về sau.

Lời giải câu 4 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12:

Xếp thứ tự các mối quan hệ giữa các loài sinh vật::

– Cộng sinh, hợp tác, hội sinh, kí sinh, ức chế- cảm nhiễm, cạnh tranh, sinh vật ăn sinh vật khác.

– Sự sắp xếp như trên có thể thay đổi trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ trong một số trường hợp ức chế – cảm nhiễm có thể đứng trước kí sinh.

(BAIVIET.COM)