Giải bài 4 Trang 18 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 18 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 3: Điều hòa hoạt động gen.

Đề bài 4 Trang 18 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì?

a) Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.

b) Mang thông tin quy định protein điều hòa.

c) Mang thông tin quy định enzim ARN polimeraza.

d) Nơi liên kết với protein điều hòa.

Lời giải câu 4 Trang 18 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: b) Mang thông tin quy định protein điều hòa.

(BAIVIET.COM)