Giải bài 4 Trang 147 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 147 SGK toán lớp 3, phần bài tập So sánh số các số trong phạm vi 100 000.

Đề bài 4 Trang 147 SGK Toán lớp 3:

a) Viết các số 30 620, 8258, 31 855, 16 999 theo thứ tự từ bé đến lớn ;

b) Viết các số 65 372, 56 372, 76 325, 56 327 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải câu 4 Trang 147 SGK Toán lớp 3:

a) Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

8258 ; 16 999 ; 30 620 ; 31 855.

b) Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

76 235 ; 65 372 ; 56 372 ; 56 327.

(BAIVIET.COM)