Giải bài 4 Trang 129 SGK Toán lớp 3 (Tiếp theo)

Giải bài 4 Trang 129 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Tiếp theo) Trang 129 SGK toán lớp 3.

Đề bài 4 Trang 129 SGK Toán lớp 3:

Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức :

a) 32 chia 8 nhân 3 ;

b) 45 nhân 2 nhân 5 ;

c) 49 nhân 4 chia 7 ;

d) 234 chia 6 chia 3.

Lời giải câu 4 Trang 129 SGK Toán lớp 3:

a) 32 : 8 x 3 = 4 x 3 = 12 ;

b) 45 x 2 x 5 = 90 x 5 = 450 ;

c) 49 x 4 : 7 = 196 : 7 = 28 ;

d) 234 : 6 : 3 = 39 : 3 = 13.

(BAIVIET.COM)