Giải bài 4 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 29: Quá trình hình thành loài.

Đề bài 4 Trang 128 SGK Sinh học 12:

Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?

a) Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới.

b) Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

c) Cách li địa lí luôn luôn dẫn dến cách li sinh sản.

d) Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hoá thành phần kiểu gen của các quần thể cách li.

Lời giải câu 4 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: b) Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

(BAIVIET.COM)