Giải bài 4 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 4 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 30: Truyền tin qua xináp.

Đề bài 4 Trang 123 SGK Sinh học 11:

Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Lời giải câu 4 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11:

Trong một cung phản xạ xung thần kinh chỉ được dẫn truyền đi theo một chiều vì: các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.

(BAIVIET.COM)