Giải bài 4 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Đề bài 4 Trang 117 SGK Sinh học 12:

Tại sao khi kích thước quần thể bị giảm mạnh thì tần số alen lại thay đổi nhanh chóng?

Lời giải câu 4 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12:

Khi kích thước quần thể giảm mạnh tức là số lượng cá thể của quần thể là rất ít thì các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen một cách nhanh chóng và không theo một chiều hướng nhất định. Một alen nào đó dù có lợi có thể nhanh chóng bị loại bỏ khỏi quần thể, ngược lại, gen có hại có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

(BAIVIET.COM)