Giải bài 4 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 4 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 32: Chuyển hóa.

Đề bài 4 Trang 104 SGK Sinh học 8:

Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8:

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào, bao gồm hai quá trình mâu thuẫn, đối nghịch nhau là đồng hóa và dị hóa.

Đồng hóa là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng do môi trường trong cung cấp thành sản phẩm đặc trưng của tế bào. Đó chính là sự tổng hợp các chất của tế bào. Trong quá trình đó, năng lượng được tích lũy dưới dạng các liên kết hóa học của vật chất trong tế bào.

Dị hóa là quá trình phân giải các chất được tích lũy trong tế bào để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Sự dị hóa tạo ra các sản phẩm phân hủy và khí CO2.

Đồng hóa và dị hóa tuy trái ngược nhau nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau.

BAIVIET.COM