Giải bài 4 phần bài tập và thực hành 1 trang 21 SGK Tin học lớp 12

Giải bài 4 Trang 21 SGK Tin học lớp 12, phần bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

Đề bài 4 Trang 21 SGK Tin học lớp 12:

Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?

Lời giải bài 4 Trang 21 SGK Tin học lớp 12:

CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bản sau:

– Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.

– Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia.

– Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

BAIVIET.COM