Giải bài 35 Trang 77 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 35 Trang 77 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu.

Đề bài 35 Trang 77 SGK Toán 6 – Tập 1:

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái :

a) Tăng 5 triệu đồng ?

b) Giảm 2 triệu đồng ?

Lời giải câu 35 Trang 77 SGK Toán 6 – Tập 1:

Các bạn cần lưu ý đề bài là: tăng x triệu đồng.

a) Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng nên x = 5.

b) Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng nên x = -2 (vì giảm 2 có nghĩa tương đương với tăng -2).

(BAIVIET.COM)