Giải bài 35 Trang 61 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 35 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 35 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

y = kx + (m – 2) (k ≠ 0);         y = (5 – k)x + (4 – m) (k ≠ 5)

Lời giải câu 35 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hai đường thẳng y = kx + (m – 2) và y = (5 – k)x + (4 – m) trùng nhau khi và chỉ khi:

k = 5 – k (1) và m – 2 = 4 – m (2)

Từ (1) suy ra k = 2,5 (thỏa mãn điều kiện k ≠ 0 và k ≠ 5)

Từ (2) suy ra m = 3

Vậy với k = 2,5 và m = 3 thì hai đường thẳng trùng nhau.

(BAIVIET.COM)