Giải bài 35 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 35 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 6: Đoạn thẳng.

Đề bài 35 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1:

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

Lời giải câu 35 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giải bài 35 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1 - Lời giải

(BAIVIET.COM)