Giải bài 34 Trang 61 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 34 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 34 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1) và y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3) song song với nhau.

Lời giải câu 34 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

Theo đề bài ta có b ≠ b’ (vì 2 ≠ 1)

Nên hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 và y = (3 – a)x + 1 song song với nhau khi và chỉ khi:

a – 1 = 3 – a

⇒ a = 2 (thỏa mãn a ≠ 1 và a ≠ 3)

Vậy với a = 2 thì hai đường thẳng song song với nhau.

(BAIVIET.COM)