Giải bài 3 Trang 97 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 97 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 9.

Đề bài 3 Trang 97 SGK Toán lớp 4:

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

Lời giải câu 3 Trang 97 SGK Toán lớp 4:

Hướng dẫn: Chọn ba chữ số tổng là 9 (hoặc 18, hoặc 27) rồi ghép lại thành một số.

Ví dụ : 2 + 3 + 4 = 9.

Vậy ta có hai số: 801 ; 279.

(BAIVIET.COM)