Giải bài 3 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng.

Đề bài 3 Trang 83 SGK Sinh học 8:

Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn lại những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Lời giải câu 3 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8:

Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì những chất trong thức ăn vẫn cần được tiêu hóa tiếp là : gluxit, lipit, prôtêin.

BAIVIET.COM