Giải bài 3 Trang 75 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 75 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.

Đề bài 3 Trang 75 SGK Sinh học 10:

Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

Lời giải câu 3 Trang 75 SGK Sinh học lớp 10:

Nếu ở kì giữa của nguyên phân thoi phân bào bị phá hủy thì các nhiễm sắc tử của NST kép không thể di chuyển về 2 cực của tế bào để phân chia thành 2 tế bào con. Điều này sẽ làm hình thành tế bào tứ bội 4n.

(BAIVIET.COM)