Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 70 SGK Sinh học 11:

Đánh dấu + vào ▭ cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulôzơ.

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật:

▭ A – không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dày.

▭ B – được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản.

▭ C – được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

▭ D – được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.

Lời giải câu 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 11:

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại có rất nhiều vi sinh vật sống cộng sinh , các vi sinh vật này có khả năng phá vỡ thành tế bào thực vật và tiết ra các enzyme tiêu hóa xenlulozo và các chất hữu cơ khác có trong thức ăn.

Đáp án: C

BAIVIET.COM