Giải bài 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 15: Bài tập chương I và chương II.

Đề bài 3 Trang 64 SGK Sinh học 12:

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

– G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A –

– X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T –

Mạch nào là mạch mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó (5′ → 3′ hay 3′ → 5′).

Lời giải câu 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 12

Đoạn chuỗi pôlipeptit :Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg

mARN 5′ AGG GGU UXX UUX GUX GAU XGG 3′

ADN mạch khuôn 3′ TXX XXA AGG AAG XAG XTA GXX 5′

Mạch bổ sung 5′ AGG GGT TXX TTX GTX GAT XGG 3′

BAIVIET.COM