Giải bài 3 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.

Đề bài 3 Trang 58 SGK Sinh học 12:

Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng “má lúm đồng tiền” có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12

Nói cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng “má lúm đồng tiền” thực ra là không chính xác. Mẹ chỉ truyền cho con thông tin quy định việc hình thành nên tính trạng “má lúm đồng tiền” dưới dạng trình tự các nucleotit xác định (alen) mà không truyền cho con tính trạng đã có sẵn.

BAIVIET.COM