Giải bài 3 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 18: Prôtêin.

Đề bài 3 Trang 56 SGK Sinh học 9:

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 2

c) Cấu trúc bậc 3

d) Cấu trúc bậc 4

Lời giải câu 3 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: A

(BAIVIET.COM)