Giải bài 3 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII.

Đề bài 3 Trang 52 SGK Lịch sử 7:

Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Lời giải câu 3 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7:

– Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là “Quốc triều hình luật”. Hình luật thời Trần cũng giống như thờ Lý nhưng được bổ sung thêm.

– Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể về việc mua bán ruộng đất.

– Cơ quan quản lí và thực hiện pháp luật là Thẩm hình viện, vua Trần vẫn để chuông ở thềm điện Long Trì cho dân đến kêu oan khi cần.

(BAIVIET.COM)