Giải bài 3 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen.

Đề bài 3 Trang 45 SGK Sinh học 12:

Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.

Lời giải câu 3 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12

Hai alen của cùng một gen có thể tương tác được với nhau:

– Trường hợp thứ nhất là một alen trội, một alen lặn hoàn toàn.

– Trường hợp thứ hai là một trội không hoàn toàn (cho tính trạng trung gian).

– Trường hợp thứ ba là cả 2 alen đồng trội.

BAIVIET.COM