Giải bài 3 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ.

Đề bài 3 Trang 37 SGK Sinh học 6:

Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

Lời giải câu 3 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6

Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị ra hoa (làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.

BAIVIET.COM