Giải bài 3 Trang 34 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 34 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 9: Công thức hóa học.

Đề bài 3 Trang 34 SGK Hóa học lớp 8:

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1Ca và 1O.

b) Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H.

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O

Lời giải câu 3 Trang 34 SGK Hóa học lớp 8:

a) – Phân tử Canxi oxit có 1Ca và 1O nên công thức hóa học là: CaO

– PTK CaO = NTK Ca + NTK O = 40 + 16 = 56 đvC

b) – Phân tử Amoniac có 1N và 3H nên công thức hóa học là: NH3

– PTK NH3 = NTK N + 3. NTK H = 14 + 3.1 = 17 đvC

c) – Phân tử Đồng sunfat có 1Cu, 1S và 4O nên công thức hóa học là: CuSO4

– PTK CuSO4 = NTK Cu + NTK S + 4. NTK O = 64 + 32 + 4.16 = 160 đvC

(BAIVIET.COM)