Giải bài 3 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập.

Đề bài 3 Trang 28 SGK Lịch sử 7:

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.

Lời giải câu 3 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7:

– Ngô Quyền là người có công chấm dứt thời kì Bắc thuộc kéo dài hơn 10 thế kỉ, đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập và khẳng định chủ quyền của dân tộc.

– Đinh Bộ Lĩnh là người có công chấm dứt tình trạng cát cứ “Loạn 12 sứ quân” đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất.

(BAIVIET.COM)