Giải bài 3 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 195 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

Giai bai 3 Trang 195 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

Giai bai 3 Trang 195 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)