Giải bài 3 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân.

Đề bài 3 Trang 187 SGK Lịch sử 10:

Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Lời giải câu 3 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tích cực:

+ Nhận thức được những mặt hạn chế của xã hội tư bản, mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

+ Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, có ý thức bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân.

+ Là một trào lưu tư tưởng tiến bộ có tác dụng cổ vũ người lao động và là một trong những tiền đề cho học thuyết Mác sau này.

– Hạn chế:

+ Không phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ tư bản và cũng không nhìn thấy lực lượng xã hội có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp công nhân nên các kế hoạch đề ra đều không thực hiện được.

(BAIVIET.COM)