Giải bài 3 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.

Đề bài 3 Trang 180 SGK Sinh học 12:

Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng.

Lời giải câu 3 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12:

Sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ với đối kháng:

Quan hệ hỗ trợ gồm có: cộng sinh, hợp tác, hội sinh. Các quan hệ này đem lại lợi ích hoặc ít nhât không có hại cho các loài trong quần xã. Ngược lại trong quan hệ đối kháng (gồm có cạnh tranh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật ăn thịt sinh vật khác) thì có một loài có lợi còn bên kia là các loài bị hại.

(BAIVIET.COM)