Giải bài 3 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8

Giải bài 3 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8, phần bài tập Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài 3 Trang 17 SGK Lịch sử 8:

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.

Lời giải câu 3 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8:

– Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến), có các sự kiện: Ngày 14 – 7 – 1789, tấn công pháo đài – nhà ngục Ba-xti; tháng 8 – 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền; tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp…

– Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa): Tháng 9 – 1972, thành lập nền cộng hòa; ngày 21 – 1 – 1793, xử tử vua Lu-i XVI; ngày 2 – 6 – 1793. Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.

– Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh): dựa vào SGK, trình bày những biện pháp tích cực của phái này nhằm cứu nước Pháp thoát khỏi sự đe dọa của “thù trong, giặc ngoài”, đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

(BAIVIET.COM)