Giải bài 3 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 50: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ  ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt.

Đề bài 3 Trang 165 SGK Sinh học 7:

Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

Lời giải câu 3 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7:

Tập tính bắt mồi của các đại diện thuộc 3 bộ thú:

– Bộ ăn Sâu bọ : có tập tính tìm mồi, con mồi thường là các động vật nhỏ, mồi sống.

– Bộ Gặm nhấm: cũng có tập tính tìm mồi, con mồi thường là quả, hạt.

– Bộ Ăn thịt: có tập tính rình mồi, vồ mồi hoặc đuổi mồi, con mồi còn sống.

BAIVIET.COM