Giải bài 3 Trang 162 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 162 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 162 SGK Toán lớp 4:

Tìm x, biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5.

Lời giải câu 3 Trang 162 SGK Toán lớp 4:

Do x chia hết cho 5 nên có chữ số tận cùng là 0 và 5. Nhưng x là số lẻ nên chỉ có thể tận cùng là 5.

Vì 23 < x <31 nên x = 25.

(BAIVIET.COM)