Giải bài 3 Trang 162 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 162 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.

Đề bài 3 Trang 162 SGK Sinh học 11:

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Lời giải câu 3 Trang 162 SGK Sinh học lớp 11:

Có 2 hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:

– Sinh sản bào tử: cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử được hình thành trong túi bào tử của thể bào tử.

– Sinh sản sinh dưỡng: cơ thể mới được hình thành và phát triển từ các phần sinh dưỡng của cơ thể mẹ (căn hành, thân củ, thân rễ, hom,…)

(BAIVIET.COM)