Giải bài 3 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 4: Lai hai cặp tính trạng.

Đề bài 3 Trang 16 SGK Sinh học 9:

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c) 4 kiểu hình khác nhau.

d) Các biến dị tổ hợp.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải câu 3 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: B

(BAIVIET.COM)