Giải bài 3 Trang 158 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 158 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài 3 Trang 158 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lời giải câu 3 Trang 158 SGK Lịch sử lớp 10:

– Là cuộc CMTS điển hình:

+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.

+ Giải quyết được vấn đề dân chủ.

+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.

+ Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát tiển của cách mạng.

– Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

(BAIVIET.COM)