Giải bài 3 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 49: Quần xã sinh vật .

Đề bài 3 Trang 149 SGK Sinh học 9:

Hãy nêu những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật .

Lời giải câu 3 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9:

– Quần xã sinh vật có các đặc điểm cơ bản về số lượng và thành phần loài.

– Số lượng các loài được đánh giá qua những chỉ số:

+ Độ đa dạng: mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.

+ Độ nhiều: mật độ cá thể của từng loài trong quần xã.

+ Độ thường gặp: Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát.

Số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường, tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.

– Thành phần các loài sinh vật được thể hiện qua:

+ Loài ưu thế: loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã.

+ Loài đặc trưng: loài chỉ có ở 1 quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.

(BAIVIET.COM)