Giải bài 3 Trang 142 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 142 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 35: Hoocmôn thực vật.

Đề bài 3 Trang 142 SGK Sinh học 11:

Nêu 2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Lời giải câu 3 Trang 142 SGK Sinh học lớp 11:

2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hooc môn thực vật là: (chọn 2 biện pháp bất kì).

+ Nuôi cấy tê bào và mô thực vật: sử dụng AIA, GA, xitôkinin với tỷ lệ phù hợp để nhân giống thực vật nhanh chóng.

+ Tạo quả không hạt: sử dụng GA.

+ Kích thích hạt nảy mầm, kích thích ra rễ ở cây con: AIA, GA.

+ Làm quả chín nhanh (đặt xen lẫn các quả chín ít với các quả chín nhiều sẽ làm nhanh quá trình chín của quả): êtilen, đất đèn,…

BAIVIET.COM