Giải bài 3 Trang 141 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 141 SGK toán lớp 3, phần bài tập Các số có năm chữ số.

Đề bài 3 Trang 141 SGK Toán lớp 3:

Đọc các số: 23 116 ; 12 247 ; 3116 ; 82 427.

Lời giải câu 3 Trang 141 SGK Toán lớp 3:

Số 23116 đọc là: hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu ;

Số 12247 đọc là: mười hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy ;

Số 3116 đọc là: ba nghìn một trăm mười sáu ;

Số 82427 đọc là: tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy.

(BAIVIET.COM)