Giải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 121 SGK toán lớp 3, phần bài tập Làm quen với chữ số La Mã.

Đề bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3:

Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI :

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn ;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải câu 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3:

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau :

II, IV, V, VI, VII, IX, XI (2, 4, 5, 6, 7, 9, 11) ;

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau :

XI, IX, VII, VI, V, IV, II (11, 9, 7, 6, 5, 4, 2).

(BAIVIET.COM)