Giải bài 3 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 117 SGK toán lớp 3, phần bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.

Đề bài 3 Trang 117 SGK Toán lớp 3:

Tìm x:

a) x × 2 = 1846 ;

b) 3 × x = 1578.

Lời giải câu 3 Trang 117 SGK Toán lớp 3:

a) x = 1846 : 2

x = 923.

b) x = 1578 : 3

x = 526.

(BAIVIET.COM)