Giải bài 3 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Đề bài 3 Trang 117 SGK Sinh học 12:

Hiện tượng di – nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể?

Lời giải câu 3 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12:

Hiện tượng di – nhập gen có thể mang đến những alen mới hoàn toàn hay các alen đã có sẵn làm phong phú vốn gen của quần thể hoặc ngược lại cá thể di cư ra khỏi quần thể. Do vậy, thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể sẽ bị thay đổi.

(BAIVIET.COM)