Giải bài 3 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Đề bài 3 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10:

Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Lời giải câu 3 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10:

Trọng tâm của vật nằm ở tâm đối xứng của vật đó.

(BAIVIET.COM)