Giải bài 3 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 2: Lai một cặp tính trạng.

Đề bài 3 Trang 10 SGK Sinh học 9:

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9:

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp của chúng một cách ngẫu nhiên trong thụ tinh. Đây chính là cơ chế di truyền các tính trạng. Sự phân li của cặp gen Aa ở F1 đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A : 1a. Sự tổ hợp của các loại giao tử này trong thụ tinh đã tạo ra tỉ lệ ở F2 là 1AA : 2Aa : 1aa. Các tổ hợp AA và Aa đều biểu hiện kiểu hình trội (hoa đỏ).(học sinh tự viết sơ đồ lai).

(BAIVIET.COM)