Giải bài 3 phần bài tập và thực hành 3 trang 49 SGK Tin học lớp 12

Giải bài 3 Trang 49 SGK Tin học lớp 12, phần bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

Đề bài 3 Trang 49 SGK Tin học lớp 12:

a) Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái.

b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.

c) Sắp xếp điểm văn theo thứ tự tăng dần.

Lời giải bài 3 Trang 49 SGK Tin học lớp 12:

– Để thực hiện việc sắp xếp đầu tiên ta phải chọn trường cần sắp xếp, sau đó chọn quy tắc sắp xếp tăng dần hay sắp xếp giảm dần.

giai-bai-3-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái. Như vậy là ta sẽ phải thực hiện chọn trường Ten. Sau đó ta thực hiện sắp xếp tăng dần (Vì ta cần sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

giai-bai-3-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

Kết quả:

giai-bai-3-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-2

b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.

giai-bai-3-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-3

Kết quả:

giai-bai-3-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-4

Vậy bạn Hoàng Xuân Thanh là bạn có điểm Toán cao nhất.

c) Chọn trường điểm văn sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

giai-bai-3-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-5

Kết quả:

giai-bai-3-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-6

BAIVIET.COM