Giải bài 3 phần bài tập và thực hành 1 trang 21 SGK Tin học lớp 12

Giải bài 3 Trang 21 SGK Tin học lớp 12, phần bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

Đề bài 3 Trang 21 SGK Tin học lớp 12:

Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí.

Lời giải bài 3 Trang 21 SGK Tin học lớp 12:

Thông tin người mượn:

– Số thẻ mượn.

– Họ và tên.

– Số chứng minh thư.

– Quê quán.

– Địa chỉ hiện tại.

Thông tin về sách:

– Mã sách.

– Tên sách.

– Nhà xuất bản.

– Năm phát hành.

– Tác giả.

– Số lượng còn lại

Thông tin về mượn:

– Số thẻ mượn.

– Mã sách.

– Số lượng mượn.

– Tình trạng.

– Số tiền đặt cọc.

Thông tin về nhân viên:

– Mã nhân viên.

– Tên nhân viên.

– Lương.

– Quê quán.

– Trình độ học vấn.

BAIVIET.COM