Giải bài 3 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Luyện tập Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 96 SGK toán lớp 4).

Đề bài 3 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Trong các số 345 ; 480 ; 296 ; 341 ; 2000 ; 3995 ; 9010 ; 324 :

a) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 ?

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ?

Lời giải câu 3 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

a) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là : 480 ; 2000 ; 9010.

b) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là : 296 ; 324.

c) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là : 345 ; 3995.

(BAIVIET.COM)