Giải bài 24 Trang 84 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 24 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài 24 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:

a) sin78º,     cos14º,     sin 47º,     cos87º

b) tg73º,     cotg25º,     tg62º,     cotg38º

Lời giải câu 24 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Ta có: cos14º = sin(90º − 14º) = sin76º

cos87º = sin(90º − 87º) = sin3º.

Vì 3º < 47º < 76º < 78º

⇒ sin3º < sin47º < sin76º < sin78º

⇒ cos87º < sin47º < cos14º < sin78º

b) Ta có: cot25º = tan(90º − 25º) = tan65º;

cot38º = tan(90º − 38º) = tan52º

Vì 52º < 62º < 65º < 73º

⇒ tan52º < tan62º < tan65º < tan73º

⇒ cot38º < tan62º < cot25º < tan73º

(BAIVIET.COM)